Staże 2018

Dokumenty do pobrania Uwagi informacja
Dokumenty wspólne dla ucznia/pracodawcy    
Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy   dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie data na dokumencie powinna być datą pierwszego dnia stażu dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zał. 4 Oświadczenie - Przetwarzanie danych osobowych data na dokumencie powinna być datą pierwszego dnia stażu dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania   dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Wniosek o przyznanie stypendium stażowego należy złożyć (wysłać) do 14 dni po ukończeniu stażu dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Wzór umowy z uczniem 3 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Dziennik stażu/Certyfikat/Ramowy program stażu uczniowie otrzymują indywidualnie w szkole  
Dokumenty dla pracodawcy    
Porozumienie z pracodawcą  3 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje pracodawca
Oświadczenie o poniesionych kosztach   dokument wypełnia pracodawca po zakończeniu stażu
Oddelegowanie pracownika do opieki nad stażystą (przykład pisma)    
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje pracodawca w miejscu powierzający
Protokół przekazania    dokument wypełnia pracodawca po zakończeniu stażu
Regulaminy    
Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ    
aneks 1 do regulaminu    
aneks 2 do regulaminu    
Regulamin udzielania stypendiów stażowych    
Inne dokumenty:    
Notatka ze spotkania z pracodawcami (14 maja 2015)    
Wyjaśnienie refundacji dla pracodawców