Uchwała nr 8 Zarządu ZRP w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

Standard wymagań- egzamin czeladniczy dla zawodu FRYZJER

Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 14101* 514102**
Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - 514[01]
* )   -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)
- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.
** )  -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644  oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)
 
Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu praktycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez ministra właściwego ds. edukacji
(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.  tekst jednolity:
Dz. U. z  2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)
Uchwała nr 8 Zarządu ZRP w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Standard wymagań- egzamin czeladniczy

dla zawodu FRYZJER

Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 14101* 514102**
Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - 514[01]
* )   -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)
- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.
** )  -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644  oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)
 
Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu praktycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez ministra właściwego ds. edukacji
(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.  tekst jednolity:
Dz. U. z  2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej
1.    w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:
-       rachunkowość zawodowa
-       dokumentacja działalności  gospodarczej
-       rysunek zawodowy
-       zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
-       podstawowe zasady ochrony środowiska
-       podstawowe przepisy prawa pracy
-       podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania   przedsiębiorstwem
2.    w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:
-       technologia
-       maszynoznawstwo
-       materiałoznawstwo
 
I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:
Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
 
Kandydat powinien umieć:
 
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1.     rozróżniać rodzaje usług i zabiegów fryzjerskich;
1.2.     rozpoznawać gatunki, rodzaje i stan włosów oraz zmiany chorobotwórcze i uszkodzenia;
1.3.     rozróżniać kosmetyki fryzjerskie ze względu na właściwości, substancje biologicznie czynne oraz przeznaczenie z uwzględnieniem informacji producenta;
1.4.     rozpoznawać narzędzia, urządzenia i przybory stosowane w zakładach fryzjerskich;
1.5.     rozpoznawać kształt głowy i cechy charakterystyczne twarzy oraz ich mankamenty i zniekształcenia z uwzględnieniem układu owłosienia;
1.6.     rozróżniać narzędzia i techniki wykonywania usług w zakresie fryzjerstwa damskiego i męskiego;
1.7.     rozróżniać procesy chemiczne zachodzące podczas trwałej ondulacji, farbowania i rozjaśniania włosów;
1.8.     stosować nazwy, pojęcia, określenia z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego.
 
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1.     dobierać fryzurę do kształtu głowy i właściwości osobniczych człowieka;
2.2.     dobierać kosmetyki fryzjerskie do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry głowy z uwzględnieniem ich stanu;
2.3.     wskazywać zastosowanie narzędzi i przyborów fryzjerskich w podstawowych usługach;
2.4.     dobierać rodzaj i zakres usług w zależności od diagnozy stanu włosów i skóry głowy, kształtu głowy oraz innych cech osobniczych, z uwzględnieniem życzeń klienta (klientki);
2.5.     dobierać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy z uwzględnieniem stanu włosów i skóry głowy oraz rodzaju usługi;
2.6.     dobierać narzędzia i techniki wykonywania usług w zależności od ich rodzaju i przewidywanego efektu końcowego;
2.7.     rozpoznawać błędy w typowych usługach fryzjerstwa damskiego i męskiego, wskazywać przyczyny ich powstawania oraz sposoby zapobiegania;
2.8.     szacować koszty związane z wykonaniem usług w zakresie fryzjerstwa damskiego i męskiego z uwzględnieniem kosztów materiałów.
 
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1.     stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w zakładach fryzjerskich;
3.2.     wskazywać zagrożenia dla zdrowia występujące podczas wykonywania określonych zabiegów fryzjerskich;
3.3.     dobierać środki ochrony indywidualnej do prac w zakresie usług i zabiegów fryzjerskich.
 
Zakres wiadomości i umiejętności związanych z  zatrudnieniem i działalnością gospodarczą
 
 
 
 
 
Kandydat powinien umieć:
 
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:
1.1.     rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
1.2.     rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i  wykonywaniem działalności gospodarczej;
1.3.     identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.
 
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1.     analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.2.     sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.3.     rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
 
 
II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z  zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematami:
1.   Wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami.
2.   Wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami.
Kandydat powinien umieć:
 
1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:
1.1.     sporządzić plan działania;
1.2.     sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi;
1.3.     wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.
 
2. Organizować stanowisko pracy:
2.1.     zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
2.2.     sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;
2.3.     dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
 
3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematami:
 
3.1. Wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami:
3.1.1.     przeprowadzić diagnozę stanu włosów i skóry głowy klientki;
3.1.2.     ustalić rodzaj, formę i zakres usługi z uwzględnieniem życzenia klientki;
3.1.3.     zabezpieczyć odzież klientki;
3.1.4.     przygotować głowę do farbowania;
3.1.5.     wykonać strzyżenie włosów zgodnie z ustaleniami;
3.1.6.     wyciskać fale na mokro;
3.1.7.     przeprowadzić farbowanie włosów zgodnie z ustaleniami;
3.1.8.     przeprowadzić wodną ondulację włosów zgodnie z ustaleniami;
3.1.9.     wykonać fryzurę zgodnie z ustaleniami i aktualną modą z zastosowaniem środków stylizacyjnych i utrwalających fryzurę;
3.1.10.  kontrolować jakość wykonywanej pracy i usuwać usterki;
3.1.11.  utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;
3.1.12.  wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
3.1.13.  uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i przybory, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.
 
3.2. Wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami:
3.2.1.     przeprowadzić diagnozę stanu włosów i skóry głowy klienta;
3.2.2.     ustalić rodzaj, formę i zakres usługi z uwzględnieniem życzenia klienta;
3.2.3.     zabezpieczyć odzież klienta;
3.2.4.     wykonać strzyżenie określoną metodą;
3.2.5.     wykonać strzyżenie i uformować brodę lub wąsy;
3.2.6.     wykonać fryzurę z zastosowaniem środków stylizacyjnych i utrwalających fryzurę;
3.2.7.     kontrolować jakość wykonywanej pracy i usuwać usterki;
3.2.8.     utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;
3.2.9.     wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
3.2.10.  uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i przybory, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.
 
4. Prezentować efekt wykonanego zadania:
4.1.     uzasadnić sposób wykonania zadania;
4.2.     ocenić jakość wykonanego zadania.
 
Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami:
 
1. Wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami*
*Wykonanie zadania wymaga udziału w egzaminie dwóch modelek.
 
Stanowisko fryzjerskie: konsola, lustro, fotel, gniazdo elektryczne. Stanowisko do mycia głowy z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody. Pojemnik na odpadki, szczotka do zamiatania. Narzędzia i sprzęt: aparat do suszenia włosów na statywie, suszarka ręczna, maszynka elektryczna do strzyżenia; narzędzie brzytwopodobne wraz z  wymiennymi ostrzami; nożyczki fryzjerskie: klasyczne i specjalistyczne, tempera; grzebienie: z uchwytem, duży grzebień, mały grzebień do strzyżenia, szpikulec; szczotki: okrągłe o średnicy od 1 do 4 cm, półokrągłe, płaskie. Rozpylacz do wody, środki do dezynfekcji narzędzi, pojemnik na watę, szczotka karkówka, miseczki plastikowe do rozrabiania farby, pędzelki do nakładania farby, wałki do ondulacji wodnej o różnej średnicy, nawijacze do trwałej ondulacji, podkładki pod gumki przy trwałej ondulacji, bibułki stosowane do nakręcania trwałej ondulacji, szpilki fryzjerskie, klipsy fryzjerskie. Bielizna fryzjerska: peleryna do strzyżenia, peleryna do uczesania, ręczniki. Materiały fryzjerskie: zestaw szamponów do trzech rodzajów włosów, zestaw do farbowania, zestaw do trwałej ondulacji, emulsje, żel, wosk, pianka, lakier. Apteczka.
 
2. Wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami*
*Wykonanie zadania wymaga udziału w egzaminie dwóch modeli.
Stanowisko fryzjerskie: konsola, lustro, fotel, gniazdo elektryczne. Stanowisko do mycia głowy z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody. Pojemnik na odpadki, szczotka do zamiatania. Narzędzia i sprzęt: suszarka ręczna, maszynka elektryczna do strzyżenia, narzędzie brzytwopodobne wraz z wymiennymi ostrzami, nożyczki fryzjerskie klasyczne i specjalistyczne; grzebienie: z uchwytem, duży grzebień, mały grzebień do strzyżenia; szczotki: półokrągłe, płaskie. Rozpylacz do wody, środki do dezynfekcji narzędzi, pojemnik na watę, szczotka karkówka. Bielizna fryzjerska: peleryny do strzyżenia, ręczniki. Materiały fryzjerskie: zestaw szamponów do trzech rodzajów włosów, emulsje, żel, wosk, brylantyna, pianka. Apteczka.