Standard wymagań - egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego
(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:
Dz. U. Z 2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej

1.    w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:
-       rachunkowość zawodowa
-       dokumentacja działalności gospodarczej
-       rysunek zawodowy
-       zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
-       podstawowe zasady ochrony środowiska
-       podstawowe przepisy prawa pracy
-       podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania  przedsiębiorstwem
-       podstaw psychologii i pedagogiki
-       metodyki nauczania
2.    w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:
-       technologia
-       maszynoznawstwo
-       materiałoznawstwo

Standard wymagań - egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego
(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:
Dz. U. Z 2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej

1.    w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:
-       rachunkowość zawodowa
-       dokumentacja działalności gospodarczej
-       rysunek zawodowy
-       zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
-       podstawowe zasady ochrony środowiska
-       podstawowe przepisy prawa pracy
-       podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania  przedsiębiorstwem
-       podstaw psychologii i pedagogiki
-       metodyki nauczania
2.    w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:
-       technologia
-       maszynoznawstwo
-       materiałoznawstw
Zawód: fryzjer
Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
Kandydat na mistrza powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1.     rozróżniać rodzaje usług i zabiegów fryzjerskich;
1.2.     rozpoznawać gatunki, rodzaje i stan włosów oraz zmiany chorobotwórcze i uszkodzenia;
1.3.     rozróżniać kosmetyki fryzjerskie ze względu na właściwości, substancje biologicznie czynne oraz przeznaczenie z uwzględnieniem informacji producenta;
1.4.     rozpoznawać narzędzia, urządzenia i przybory stosowane w zakładach fryzjerskich;
1.5.     rozpoznawać kształt głowy i cechy charakterystyczne twarzy oraz ich mankamenty i zniekształcenia z uwzględnieniem układu owłosienia;
1.6.     rozróżniać narzędzia i techniki wykonywania usług w zakresie fryzjerstwa damskiego i męskiego;
1.7.     rozróżniać procesy chemiczne zachodzące podczas trwałej ondulacji, farbowania i rozjaśniania włosów;
1.8.     stosować nazwy, pojęcia, określenia z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1.     dobierać fryzurę do kształtu głowy i właściwości osobniczych człowieka;
2.2.     dobierać kosmetyki fryzjerskie do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry głowy z uwzględnieniem ich stanu;
2.3.     wskazywać zastosowanie narzędzi i przyborów fryzjerskich w podstawowych usługach;
2.4.     dobierać rodzaj i zakres usług w zależności od diagnozy stanu włosów i skóry głowy, kształtu głowy oraz innych cech osobniczych, z uwzględnieniem życzeń klienta (klientki);
2.5.     dobierać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy z uwzględnieniem stanu włosów i skóry głowy oraz rodzaju usługi;
2.6.     dobierać narzędzia i techniki wykonywania usług w zależności od ich rodzaju i przewidywanego efektu końcowego;
2.7.     rozpoznawać błędy w typowych usługach fryzjerstwa damskiego i męskiego, wskazywać przyczyny ich powstawania oraz sposoby zapobiegania;
2.8.     szacować koszty związane z wykonaniem usług w zakresie fryzjerstwa damskiego i męskiego z uwzględnieniem kosztów materiałów,
2.9.     kalkulować ceny za wykonane usługi z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego,
2.10.  obliczać wynagrodzenie miesięczne dla pracowników i uczniów.
2.11.  Obliczać wielkość podatku dochodowego i vat od obrotu i sprzedaży miesięcznej.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1.     stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w zakładach fryzjerskich;
3.2.     wskazywać zagrożenia dla zdrowia występujące podczas wykonywania określonych zabiegów fryzjerskich;
3.3.     dobierać środki ochrony indywidualnej do prac w zakresie usług i zabiegów fryzjerskich.

Zakres wiadomości i umiejętności związanych z  zatrudnienie i działalnością  gospodarczą
Kandydat na mistrza powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:
1.1.     rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
1.2.     rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i  wykonywaniem działalności gospodarczej;
1.3.     identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta,
1.4.     identyfikować przepisy dotyczące warunków pracy i bhp,
1.5.     identyfikować przepisy związane z ubezpieczeniem pracowników,
1.6.     identyfikować podstawowe zasady ochrony środowiska obowiązujące zakład fryzjerski.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1.     analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.2.     sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.3.     rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
2.4.     sporządzać dokumenty wymagane przez ZUS.

Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania
Kandydat na mistrza powinien posiadać wiadomości i rozumieć procesy a w szczególności:

1.    Wyjaśniać i oceniać sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:
1.1.     psychologii osobowości:
1.1.1.     rozumieć rozwój psychiczny człowieka i czynniki na niego wpływające oraz cechy psychiczne osobowości i jej składniki:
-          charakter i jego cechy, zdolności i uzdolnienia;
-          zainteresowania i skłonności;
-          temperament i jego rodzaje.
1.1.2.     znać podejście psychologiczne do uczenia się i procesów poznawczych:
-          przetwarzanie informacji - rodzaje pamięci;
-          czynniki indywidualne wpływające na motywację nauczania;
-          czynniki związane z organizacją nauczania.
1.1.3.     znać sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach trudnych:
-          stres i frustracja;
-          typy sytuacji trudnych;
-          reakcje na sytuacje trudne.
1.2.     psychologii rozwojowej i wychowawczej:
1.2.1.     posiadać wiedzę nt. okresów rozwojowych;
1.2.2.      brać pod uwagę czynniki rozwojowe.
1.3.     psychologii pracy:
1.3.1.     określać wzajemny wpływ i oddziaływanie w układzie człowiek - praca;
1.3.2.     znać etapy dostosowania człowieka do pracy:
-          wprowadzenie do pracy;
-          szkolenie zawodowe i doskonalenie.

2. Stosować się do zasad pedagogiki - dydaktyki i metodyki nauczania:
2.1.     określać cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;
2.2.     znać kryteria doboru metod nauczania;
2.3.     umieć posługiwać się programem nauczania;
2.4.     znać zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia;
2.5.     stosować odpowiednie środki dydaktyczne w procesie kształcenia;
2.6.     planować nauczanie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie;
2.7.     stosować się do standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
2.8.     dobierać ogniwa i formy organizacyjne pracy dydaktyczno - wychowawczej w kształceniu zawodowym;
2.9.     prowadzić dokumentację pedagogiczną w zakładzie szkolącym uczniów.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematami:

1.   Wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami.
2.   Wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami.

Kandydat na mistrza powinien umieć:
1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:
1.1.     sporządzić plan działania;
1.2.     sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi;
1.3.     wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.
2. Organizować stanowisko pracy:
2.1.     zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
2.2.     sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;
2.3.     dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematami:
3.1. Wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami:
3.1.1.     przeprowadzić diagnozę stanu włosów i skóry głowy klientki;
3.1.2.     ustalić rodzaj, formę i zakres usługi z uwzględnieniem życzenia klientki;
3.1.3.     zabezpieczyć odzież klientki;
3.1.4.     przygotować głowę do farbowania;
3.1.5.     wykonać strzyżenie włosów zgodnie z ustaleniami;
3.1.6.     wyciskać fale na mokro;
3.1.7.     przeprowadzić farbowanie włosów zgodnie z ustaleniami;
3.1.8.     przeprowadzić wodną ondulację włosów zgodnie z ustaleniami;
3.1.9.     wykonać fryzurę zgodnie z ustaleniami i aktualną modą z zastosowaniem środków stylizacyjnych i utrwalających fryzurę;
3.1.10.  kontrolować jakość wykonywanej pracy i usuwać usterki;
3.1.11.  utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;
3.1.12.  wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
3.1.13.  uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i przybory, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

3.2. Wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami:
3.2.1.     przeprowadzić diagnozę stanu włosów i skóry głowy klienta;
3.2.2.     ustalić rodzaj, formę i zakres usługi z uwzględnieniem życzenia klienta;
3.2.3.     zabezpieczyć odzież klienta;
3.2.4.     wykonać strzyżenie określoną metodą;
3.2.5.     wykonać strzyżenie i uformować brodę lub wąsy;
3.2.6.     wykonać fryzurę z zastosowaniem środków stylizacyjnych i utrwalających fryzurę;
3.2.7.     kontrolować jakość wykonywanej pracy i usuwać usterki;
3.2.8.     utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;
3.2.9.     wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
3.2.10.  uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i przybory, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

4. Prezentować efekt wykonanego zadania:
4.1.     uzasadnić sposób wykonania zadania;
4.2.     ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami:

1. Wykonanie fryzury damskiej zgodnie z wymaganiami*
*Wykonanie zadania wymaga udziału w egzaminie dwóch modelek.

Stanowisko fryzjerskie: konsola, lustro, fotel, gniazdo elektryczne. Stanowisko do mycia głowy z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody. Pojemnik na odpadki, szczotka do zamiatania. Narzędzia i sprzęt: aparat do suszenia włosów na statywie, suszarka ręczna, maszynka elektryczna do strzyżenia; narzędzie brzytwopodobne wraz z  wymiennymi ostrzami; nożyczki fryzjerskie: klasyczne i specjalistyczne, tempera; grzebienie: z uchwytem, duży grzebień, mały grzebień do strzyżenia, szpikulec; szczotki: okrągłe o średnicy od 1 do 4 cm, półokrągłe, płaskie. Rozpylacz do wody, środki do dezynfekcji narzędzi, pojemnik na watę, szczotka karkówka, miseczki plastikowe do rozrabiania farby, pędzelki do nakładania farby, wałki do ondulacji wodnej o różnej średnicy, nawijacze do trwałej ondulacji, podkładki pod gumki przy trwałej ondulacji, bibułki stosowane do nakręcania trwałej ondulacji, szpilki fryzjerskie, klipsy fryzjerskie. Bielizna fryzjerska: peleryna do strzyżenia, peleryna do uczesania, ręczniki. Materiały fryzjerskie: zestaw szamponów do trzech rodzajów włosów, zestaw do farbowania, zestaw do trwałej ondulacji, emulsje, żel, wosk, pianka, lakier. Apteczka.

2. Wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami*
*Wykonanie zadania wymaga udziału w egzaminie dwóch modeli.

Stanowisko fryzjerskie: konsola, lustro, fotel, gniazdo elektryczne. Stanowisko do mycia głowy z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody. Pojemnik na odpadki, szczotka do zamiatania. Narzędzia i sprzęt: suszarka ręczna, maszynka elektryczna do strzyżenia, narzędzie brzytwopodobne wraz z wymiennymi ostrzami, nożyczki fryzjerskie klasyczne i specjalistyczne; grzebienie: z uchwytem, duży grzebień, mały grzebień do strzyżenia; szczotki: półokrągłe, płaskie. Rozpylacz do wody, środki do dezynfekcji narzędzi, pojemnik na watę, szczotka karkówka. Bielizna fryzjerska: peleryny do strzyżenia, ręczniki. Materiały fryzjerskie: zestaw szamponów do trzech rodzajów włosów, emulsje, żel, wosk, brylantyna, pianka. Apteczka.