Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
- etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
- etapu praktycznego.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
- z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
- z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
- etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
- etapu praktycznego.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
- z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
- z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.
Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.


Etap pisemny egzaminu zawodowego

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
- w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
- w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego
Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
- szkoła 
- placówka kształcenia praktycznego
- placówka kształcenia ustawicznego 
- upoważniony pracodawca.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udziela upoważnienia, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w ośrodku egzaminacyjnym odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym jest:
- dyrektor upoważnionej szkoły 
- dyrektor upoważnionej placówki
- upoważniony pracodawca albo wskazany przez niego pracownik (upoważniony przez okręgową komisję egzaminacyjną).

Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) różni się od egzaminu dla absolwentów techników (oraz techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe).