Terminy rekrutacji w roku 2018

Kwestionariusz do pobrania

Oddziały w systemie omikron

Nazwa Zawód / specjalność Dodatkowe informacje o oddziale
Technikum  nr 16
1ta, 1tb Technik pojazdów samochodowych rozszerzenie:  fizyka matematyka
1tc Technik mechanik rozszerzenie:  fizyka matematyka
1te, 1tf Technik usług fryzjerskich rozszerzenie: język angielski, biologia/chemia
1tl, 1tm Technik logistyk rozszerzenie: język angielski, geografia
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
1a, 1b Mechanik pojazdów samochodowych  
     1am Mechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1k Elektromechanik pojazdów samochodowych  
  1km Elektromechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1c,1d, 1e Fryzjer oddział dla młodocianych pracowników*
1g Operator obrabiarek skrawających oddział dla młodocianych pracowników*
* uczniowie kształcący się jako młodociani pracownicy – praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy z którym podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu

 Rekrutację do ZSM nr 2 (Technikum nr 16 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 3) w Krakowie przeprowadza się w następujących terminach:

 • od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 – składanie przez kandydatów odpowiednio wypełnionych wniosków;
 • od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
 • 29 czerwca 2018r. godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 29 czerwca 2018 r. do 3 lipca 2018 r. do godziny 15:00 - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole i złożył wniosek rekrutacyjny,
 • do 9 lipca 2018 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydawane do 3 lipca 2018 r. przez szkołę)
 • 10 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów wraz z przydzielonymi wychowawcami do oddziałów i list kandydatów nieprzyjętych;
 • od 11 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca
 • 22 sierpnia 2018 r. – wyniki rekrutacji uzupełniającej

Regulamin rekrutacji 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

NR 2 W KRAKOWIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO:

4-LETNIEGO TECHNIKUM NR 16 w zawodach:

-technik logistyk,

-technik pojazdów samochodowych,

-technik usług fryzjerskich,

-technik mechanik w zakresie: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach:

-fryzjer,

-mechanik pojazdów samochodowych,

-elektromechanik pojazdów samochodowych,

-operator obrabiarek skrawających,

3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH


Podstawa prawna (Technikum i Szkoła Branżowa):

Art. 154 ust. 1 pkt 2, art. 136 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz  art. 308, art. 149 ust. 1 i 4, art. 155 ust. 1 i 4, art. 165 ust. 1 i 3, art. 187 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), jak również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, czteroletniego Technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, a także Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. Podstawę prawną stanowi również Statut ZSM nr 2 w Krakowie oraz inne przepisy i akty szczegółowe.

Podstawa prawna (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych):

Art. 20a, art. 20b, art. 20 c ust.2 i 3, art. 20 d, art. 20 g ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 20k ust. 1 pkt 3, ust. 2 – 4 i 6, art. 20 s pkt 1, art. 20 t, art. 20v i art. 20 z – 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), a także   art. 187 ust. 1 i 4  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), jak również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, czteroletniego Technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, a także Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. Podstawę prawną stanowi również Statut ZSM nr 2 w Krakowie oraz inne przepisy i akty szczegółowe.

 

 

ROZDZIAŁ I

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

§ 1. W okresie poprzedzającym rekrutację do klas pierwszych ZSM nr 2 w Krakowie kandydaci składają podania-kwestionariusze, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodach:

 1. technik logistyk,
 2. technik pojazdów samochodowych,
 3. technik usług fryzjerskich,
 4. technik mechanik,
 5. fryzjer,
 6. operator obrabiarek skrawających,
 7. mechanik pojazdów samochodowych,
 8. elektromechanik pojazdów samochodowych.

§ 2. Podania-kwestionariusze (wnioski) należy złożyć na odpowiednich drukach.

§ 3. Kandydaci składają dokumenty w następujących terminach:

 1. do Technikum nr 16, Szkoły Branżowej I stopnia nr 3 - od 23 kwietnia 2018r. do 11 czerwca 2018r. do godz. 15.00.
 2. do IX LO Dla Dorosłych - do 1 sierpnia 2018r. do godz. 15:00.

§ 4. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są tym systemem, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podania wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;

§ 5. Rekrutację do ZSM nr 2 w Krakowie przeprowadza się w następujących terminach:

 1. od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 – składanie przez kandydatów odpowiednio wypełnionych wniosków (podań-kwestionariuszy);
 2. od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
 3. 29 czerwca 2018r. godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
 4. od 29 czerwca 2018 r. do 3 lipca 2018 r. do godziny 15:00 - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole i złożył wniosek rekrutacyjny (podanie-kwestionariusz);
 5. do 9 lipca 2018 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydawane do 3 lipca 2018 r. przez szkołę);
 6. 10 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów wraz z przydzielonymi wychowawcami do oddziałów i list kandydatów nieprzyjętych;
 7. od 11 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca;
 8. 22 sierpnia 2018 r. – wyniki rekrutacji uzupełniającej.

§ 6. Rekrutację do IX LO Dla Dorosłych przeprowadza się w następujących terminach:

 1. do 1 sierpnia 2018r. – składanie dokumentów,
 2. 3 sierpnia 2018 r.- ogłoszenie list przyjętych.

§ 7. Rekrutacja dodatkowa do ZSM nr 2 w Krakowie odbywa się sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej lub wyznaczony przez niego członek.

§ 8. W rekrutacji dodatkowej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

§ 9. W rekrutacji dodatkowej kandydaci posługują się oryginałem dokumentów.

§ 10. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w ZSM nr 2 w Krakowie w podaniu wskazują kolejno interesujące ich oddziały.

§ 11. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole ZSM nr 2 w Krakowie.

§ 12. Kandydaci do ZSM nr 2 w Krakowie dokonują rejestracji przez Internet, nie obowiązuje ich składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 13. Informacje o kandydatach do ZSM nr 2 w Krakowie wprowadzają do centralnej bazy danych tylko gimnazja objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

§ 14. Jeżeli kandydat pochodzi z gimnazjum nie objętego systemem  rekrutacji elektronicznej, a jedną ze szkół funkcjonujących w ramach ZSM nr 2 w Krakowie jest jego szkoła pierwszego wyboru, to wszystkie informacje wprowadza do centralnej bazy danych Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej lub jej członek.

§ 15. Dokumentami potwierdzającymi wole podjęcia nauki ZSM nr 2 w Krakowie są:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 16. Kandydaci potwierdzający wolę nauki w ZSM nr 2 w Krakowie oprócz dokumentów wymienionych w § 15, powinni załączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie;
 2. orzeczenie kwalifikacyjne Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Publicznej Poradni Specjalistycznej, jeżeli kandydat posiada wadę słuchu, wzroku, narządów ruchu lub inne schorzenia;
 3. ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej;
 4. zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;
 5. umowę o pracę w  celu realizacji praktycznej nauki zawodu zawartą z pracodawcą jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia  w charakterze młodocianego pracownika;
 6. dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

§ 17. Potwierdzeniem uzyskania przez kandydata tytułu finalisty konkursu szczebla wojewódzkiego oraz ponadwojewódzkiego  jest wpis tego faktu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 18. Lista konkursów i sposób przeliczania punktów z poszczególnych przedmiotów i dla konkretnych finalistów wymienionych w § 17 znajduje się w Dz.U z 20 marca 2017 r. poz. 586 § 6,7,8.

§ 19. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do 3-letniego IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych powinni załączyć następujące dokumenty:

 1. świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 2. 2 zdjęcia.

ROZDZIAŁ II

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA,
JEJ SKŁAD I ZADANIA

§ 20. Całością prac związanych z przyjmowaniem do ZSM nr 2 w Krakowie kieruje Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej razem z Wiceprzewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora ZSM nr 2 w Krakowie.

§ 21. W skład w/w komisji wchodzą nauczyciele i pracownicy ZSM nr 2 w Krakowie powołani zarządzeniem dyrektora szkoły.

§ 22. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy w szczególności :

 1. ustalenie zajęć edukacyjnych, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum są przeliczane na punkty;
 2. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;
 3. ustalenie listy uczniów przyjętych  według zasad, o których mowa w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 4. ogłoszenie, w terminach ustalonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, listy kandydatów przyjętych do ZSM nr 2 w Krakowie; sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY PRZYJMOWANIA DO ZSM NR 2 W KRAKOWIE

§ 23. O przyjęciu kandydata do klas pierwszych 4-letniego Technikum nr 16 oraz 3-letniej szkoły branżowej I stopnia- dla pracowników młodocianych, decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego oraz z przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a także szczególne osiągnięcia kandydata potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 24.O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:

 1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc, że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu,
 2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
  - celujący – 18 punktów
  bardzo dobry – 17 punktów
  dobry – 14 punktów
  dostateczny – 8punktów
  - dopuszczający – 2 punkty.
 3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia - 20 punktów, przy czym
  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
  - za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za uzyskanie tytułu finalisty jest przewidziana osobna punktacja (Dz.U. z 20 marca 2017 Poz 586).

§25. We wszystkich zawodach wszystkich rodzajów szkół wchodzących w skład ZSM nr 2 w Krakowie obowiązują te same zajęcia edukacyjne, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum są przeliczane na punkty:

 1. j. polski,
 2. j. angielski lub inny język obcy nowożytny,
 3. matematyka,
 4. informatyka.

§26.  W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

§27. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

§28. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

§29. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do dyrektora ZSM nr 2 w Krakowie w terminie do 7 dni od jej ogłoszenia.