Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Art. l
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie (zwany dalej Samorządem) działa na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, a organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji ich podstawowych praw.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa niniejszy regulamin.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Praca w Samorządzie:
a) stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
b) uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych,
c) uaktywnia społecznie,
6. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun - nauczyciel wybrany przez Samorząd.

Art. 2
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd uczniowski jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej wobec organów szkoły, organów i organizacji poza szkolnych.
2. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
a) współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki,
b) występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
c) mobilizuje uczniów do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły,
d) mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej,
e) współorganizowanie uroczystości szkolnych,
f) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,
g) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
h) wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie pochwał i nagród oraz upomnień,
i) opiniowanie zachowań uczniów, którym grozi kara dyscyplinarna,
j) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,
k) organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły.
3. Organem odpowiedzialnym za opiniowanie i podpisywanie wniosków w sprawie skreślania uczniów jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
Prezydium SU ma prawo udzielić poręczenia za ucznia na jego pisemną prośbę lub prośbę jego rodzica/ opiekuna prawnego w celu zawieszenia wymierzonej mu kary w postaci skreślenia z listy uczniów.
4. Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.

Art. 3
Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
l. Samorząd Uczniowski w ramach realizacji swoich zadań może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
d) prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej oraz innej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
g) prawo wydawania opinii w sprawie nauczycieli przewidzianych do oceny,
h) prawo do wydawania opinii w sprawie skreślania ucznia z listy uczniów.
2. Do kompetencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy:
a) uchwalanie Regulaminu Samorządu,
b) ustalanie planu pracy,
c) kierowanie bieżącą pracą Samorządu,
d) powoływanie sekcji,
e) dbanie o przestrzeganie praw ucznia,
f) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
3. Samorząd Uczniowski współpracuje z Wychowawcami klas, Dyrektorem Szkoły.
4. Zebrania Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący wraz z opiekunem.
5. Zebrania Samorządu odbywają się nie rzadziej niż raz na jeden kwartał .
6. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezydium.
7. Prezydium informuje ogół uczniów oraz Radę Pedagogiczną o swojej działalności jeden raz w semestrze.
8. Opiekunowi Samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu niezgodnych ze statutem szkoły.

Art. 4
Ograny Samorządu

1. Organami Samorządu są:
a) Prezydium Samorządu Uczniowskiego- w skład, którego wchodzi przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz,
b) sekcja: organizacyjna i plastyczna,
c) samorządy klas.
2. Prawo wyborcze w wyborach Prezydium Samorządu Uczniowskiego mają członkowie samorządów poszczególnych klas, w wyborach bezpośrednich, równych.
3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok począwszy od 1 listopada.