save 3451075 640

 

Zarządzenie nr 49 Dyrektora Zespoły Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom zdolnym oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rekrutacji uczestników/uczestniczek do udziału  w programie stypendialnym w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego,.

Pełna treść zarządzenia

   logo

 Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie ogłasza rekrutację uczniów/uczennic Technikum nr 16 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3  do stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2021/2022.

Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ – 2 edycja"

Rekrutacja potrwa od 1 czerwca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy, tj załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych należy składać w sekretariacie szkoły.

Uwaga:
Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić  starannie

Ważne informacje o stypendium:

  1. Przyznane zostaną stypendia dla 9 uczniów/uczennic (5 uczniów/uczennic z branży administracyjno-usługowej i 4 uczniów /uczennic z branży mechanicznej) zdolnych w wysokości 1000,00 zł miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
  2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki Stypendysty/Stypendystki.
  3. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć na koniec roku szkolnego (2021/2022) sprawozdanie dotyczące jego rozwoju zawodowego.
  4. Należy się dokładnie zapoznać z Regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ-2 edycja wraz z załącznikami oraz z „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ - 2 edycja wraz z załącznikami.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ2

Regulamin udzielania stypendium dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ - 2 edycja

Formularz zgłoszeniowy- stypendium