15 listopada 2023 r. w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację partnerskiego projektu Wojewody Małopolskiego i Samorządu Województwa „Małopolska otwarta” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020. Jednym z efektów tego projektu jest Program integracji imigrantów w województwie małopolskim „Małopolska otwarta”, pierwszy tego typu dokument w Polsce przyjęty przez samorząd województwa, podejmujący całościowo temat migracji i integracji w skali regionalnej.
O realizacji „Małopolski otwartej” opowiedzieli podczas konferencji podsumowującej projekt p.o. Wojewody Małopolskiego Ryszard Pagacz oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także instytucji partnerskiej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obecni byli także konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski, reprezentanci m.in.: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straży Granicznej, środowisk naukowych, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego.
Do prac nad diagnozą i Programem zaangażowano różne środowiska zajmujące się na co dzień tematyką migracji i integracji. W pięciu warsztatach diagnostycznych i dwóch warsztatach strategicznych uczestniczyli eksperci reprezentujący administrację rządową i samorządową, społeczeństwo obywatelskie, środowiska imigranckie, pracodawców, instytucje oświatowe i instytucje kultury oraz środowiska naukowo-badawcze.
W uznaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie edukacji osób z doświadczeniem migracji zaproszenie w poprzednim roku szkolnym skierowane z Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do udziału w roli eksperta w dziedzinie edukacji podczas warsztatów otrzymał pan wicedyrektor dr inż. Grzegorz Gawłowski. W dniu 15 listopada 2023 r. wziął także udział w konferencji podsumowującej projekt. Wicedyrektor podczas spotkań wielokrotnie podkreślał z jakimi trudnościami mierzy się szkoła w edukacji imigrantów. Wskazywał na problemy z zatrudnieniem asystentów międzykulturowych, rozumieniem wielokulturowości przez uczniów i nauczycieli czy kwestią pomocy psychologiczno-pedagogicznej w języku imigranta. Społeczność szkolna niezmiernie cieszy się, że Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 mógł zostawić ślad swojego doświadczenia w przygotowanym Programie integracji imigrantów w województwie małopolskim.
123