Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  § 5.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Statut Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2

Procedura postępowania

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego/wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych.
 2. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego/ wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych występują rodzice (opiekunowie prawni). Podstawą do ubiegania się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego/wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych jest zaświadczenie lekarskie.
 3. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego/wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 5. Zaświadczenie lekarskie (wzór – załącznik nr 1) wystawione na okres dłuższy niż 2 miesiące lecz nie obejmujące całego semestru należy złożyć wraz z podaniem do dyrektora szkoły (załącznik nr 2). W przypadku dostarczenia kolejnego / kolejnych zaświadczeń, dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego/ wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie wszystkich otrzymanych zaświadczeń.
 6. Zaświadczenie lekarskie (wzór – załącznik nr 1) wystawione na okres całego semestru lub roku szkolnego należy złożyć wraz z podaniem do dyrektora szkoły (załącznik nr 2).
 7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż: - w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego, - w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 28 lutego danego roku szkolnego. Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 2 W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego, rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.
 8. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione zostało w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 9. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia u dyrektora szkoły.
 10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć/ wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.
 11. W przypadku decyzji odmownej, rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 12. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 13. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr/rok w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 14. Uczeń zwolniony z całkowitej/częściowej realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
 15. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 16. Rejestr zwolnień prowadzony i przechowywany będzie w sekretariacie szkoły.

Procedurę wprowadzono na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 24 sierpnia 2010 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załączniki (wzory dokumentów):