Art. 1
Postanowienia ogólne

 1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie (zwany dalej Samorządem) działa na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, a organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji ich podstawowych praw.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa niniejszy regulamin.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Praca w Samorządzie:
  1. stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,
  2. uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych,
  3. uaktywnia społecznie.
 6. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun – nauczyciel wybrany przez Samorząd.

Art. 2
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej wobec organów szkoły, organów i organizacji poza szkolnych.
 2. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
  1. współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki,
  2. występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
  3. mobilizowanie uczniów do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły,
  4. mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej,
  5. współorganizowanie uroczystości szkolnych,
  6. organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,
  7. organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
  8. wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie pochwał i nagród oraz upomnień,
  9. opiniowanie zachowań uczniów, którym grozi kara dyscyplinarna,
  10. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,
  11. organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły.
 3. Organem odpowiedzialnym za opiniowanie i podpisywanie wniosków w sprawie skreślania uczniów jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
  Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo udzielić poręczenia za ucznia na jego pisemną prośbę lub prośbę jego rodzica / opiekuna prawnego w celu zawieszenia wymierzonej mu kary w postaci skreślenia z listy uczniów.
 4. Realizacji celów winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.

Art. 3
Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski w ramach realizacji swoich zadań może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej oraz innej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
  7. prawo wydawania opinii w sprawie nauczycieli przewidzianych do oceny,
  8. prawo do wydawania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
 2. Do kompetencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy:
  1. uchwalanie Regulaminu Samorządu,
  2. ustalanie planu pracy,
  3. kierowanie bieżącą pracą Samorządu,
  4. powoływanie sekcji,
  5. dbanie o przestrzeganie praw ucznia,
  6. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
 3. Samorząd Uczniowski współpracuje z wychowawcami klas, Dyrektorem Szkoły.
 4. Zebrania Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący wraz z opiekunem.
 5. Zebrania Samorządu odbywają się nie rzadziej niż raz na jeden kwartał.
 6. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezydium.
 7. Prezydium informuje ogół uczniów oraz Radę Pedagogiczną o swojej działalności jeden raz w semestrze.
 8. Opiekunowi Samorządu przysługuje prawo wstrzymania realizacji decyzji Samorządu niezgodnych ze statutem szkoły.

Art. 4
Ograny Samorządu

 1. Organami Samorządu są:
  1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego, w skład którego wchodzi przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz,
  2. sekcja: organizacyjna i plastyczna,
  3. samorządy klas.
 2. Prawo wyborcze w wyborach Prezydium Samorządu Uczniowskiego mają członkowie samorządów poszczególnych klas, w wyborach bezpośrednich, równych.
 3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok, począwszy od 1 listopada.