Kształcimy w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowychmechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103)

elektromechanik pojazdów samochodowychelektromechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 741201)

kierowca-mechanikkierowca-mechanik (symbol zawodu 832201)

fryzjerfryzjer (symbol zawodu 514101)

sprzedawcasprzedawca (symbol zawodu 522301)

magazynier-logistykmagazynier-logistyk (symbol zawodu 432106)

klasa wielozawodowaklasa wielozawodowa

Branżowa szkoła I stopnia o 3-letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub tytuł czeladnika w zawodzie, po zdaniu egzaminu.

Dalsze kształcenie może być kontynuowane w branżowej szkole II stopnia, po skończeniu której uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu drugiej kwalifikacji w zawodzie uzyskać wykształcenie na poziomie technikum.