5-letnie technikum

Technik organizacji turystyki

Sylwetka absolwenta

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki turystycznej. Propozycje miejsc pracy dla absolwentów w tym zawodzie obejmują: biura turystyczne, miejsca informacji i promocji turystycznej, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych. Ponadto technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biurach organizatorów kongresów i konferencji czy organizacjach turystycznych, jak również pracować w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego. Zawód technik organizacji turystyki wymaga umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii, m.in. obsługi programów komputerowych i aplikacji mobilnych, oraz posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Absolwent tego zawodu może zostać zatrudniony jako pracownik branży turystycznej lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki.

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych I stopnia. Będzie mógł również podnosić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Kwalifikacje

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w turystyce
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • Marketing usług turystycznych i obsługa klienta
 • Geografia turyzmu
 • Język angielski zawodowy
 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • Organizacja imprez i usług turystycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia turystyki
 • Pracownia informacji turystycznej
 • Pracownia obsługi informatycznej
 • Animacja czasu wolnego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • Język angielski

Staże wakacyjne

Nasi uczniowie mają możliwość odbycia staży wakacyjnych i otrzymania stypendium (kwota stypendium w 2022 roku wynosi 2300 zł za jeden miesiąc stażu).