Screenshot 2023 10 10 at 20 15 30 MCOO w KrakowieScreenshot 2023 10 10 at 20 14 42 MCOO w Krakowie

Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) - 2 edycja to projekt współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w którym uczestniczy Gmina Miejska Kraków.

Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".

Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie. Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.  CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych:

  • w branży administracyjno–usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 6 970 872,71 zł.
  • w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 7 462 351,19 zł

Centrum Kompetencji Zawodowych – 2 edycja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2

W Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych realizowane są:

  • zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,
  • stypendia dla uczniów zdolnych,
  • staże dla uczniów w przedsiębiorstwach,
  • staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

w następujących branżach:

  • branża mechaniczna
  • branża administracyjno-usługowa.

Koordynatorzy projektu

  • (branża mechaniczna)
  • (branża administracyjno-usługowa)

Szczegółowy opis projektu

Regulamin projektu

Załączniki:
Załącznik nr 1 Harmonogram zajęć
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 Karta oceny
Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 6 Zakres danych osobowych uczestników
Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku udziału w innym projekcie