Centrum Kompetencji Zawodowych

Regulaminy i informacje

Regulamin uczestnictwa w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ)

Informacje dla pracodawców przyjmujących uczniów na staż  (materiał ze spotkania w dniu 10 czerwca 2019)

Wzory dokumentów

Dokumenty dla ucznia

DokumentInformacje
Formularz zgłoszeniowy na staż wakacyjny  
Deklaracja uczestnictwa w projekcie dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Oświadczenie o powierzeniu przetwarzania danych osbowych dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Wniosek o przyznanie stypendium stażowego dokument wypełnia i podpisuje uczeń
należy go złożyć (wysłać) do 14 dni po ukończeniu stażu
Wzór umowy z uczniem na realizację stażu dokumenty (3 egzemplarze) wypełnia i podpisuje uczeń

Dziennik stażu • Certfikat • Ramowy program stażu

Dziennik stażu, Certyfikat i Ramowy program stażu – uczniowie otrzymują indywidualnie w szkole.

Ramowy program stażu/praktyki

  • Imię i nazwisko opiekuna uczestnika stażu/praktyki – proszę wpisać opiekuna ze strony pracodawcy; ważne, aby opiekun stażu na ramowym programie, certyfikacie oraz w dzienniku był ten sam.

Dziennik stażu/praktyki

  • Proszę dopilnować, aby dane z dziennika stażu/praktyki zgadzały się z informacjami zapisanymi w ramowym programie stażu/praktyki oraz aby odpowiednie osoby podpisały się we właściwych miejscach.
  • Data podpisania dziennika stażu/praktyki nie może być wcześniejsza niż data ostatniego dnia odbywania stażu/praktyki. Najlepiej, aby dziennik został podpisany w ostatnim dniu stażu/praktyki.

Dokumenty dla pracodawcy

DokumentInformacje
Porozumienie z pracodawcą dokumenty (3 egzemplarze) podpisuje pracodawca,
podpisane przez pracodawcę dokumenty wracają do szkoły, potem jeden egzemplarz wraca do pracodawcy
Oświadczenie o poniesionych kosztach dokument wypełnia pracodawca po zakończeniu stażu
Oświadczenie o oddelegowaniu pracownika do opieki nad stażystą (przykład pisma)  
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stażystów  
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobych opiekunów dokument wypełnia pracodawca
Protokół przekazania materiałów  

Protokół przekazania materiałów, Oświadczenie o oddelegowaniu, Oświadczenie o poniesionych kosztach

  • refundacja poniesionych kosztów następuje jednorazowo po zakończeniu stażu/praktyki przez wszystkich uczestników
  • w przypadku wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna stażysty/praktykanta podstawą refundacji są potwierdzone za zgodność: kserokopia listy płac pracowników zatrudnionych na etacie u pracodawcy przyjmującego na staż/praktyki oraz pisemne potwierdzenie oddelegowania bądź powierzenia dodatkowych obowiązków opiekunowi stażysty/praktykanta;
  • w przypadku kosztów rzeczowych (zakupy dokonane przed rozpoczęciem stażu/praktyki lub w przypadku materiałów nietrwałych w tracie trwania stażu) podstawą refundacji jest potwierdzone za zgodność: kserokopia zapłaconej faktury/rachunku oraz wydania z magazynu zakupionych rzeczy lub protokół przekazania
  • protokoły przekazania powinny zostać sporządzone indywidualnie dla potrzeb każdej firmy, może on zostać sporządzony osobno dla każdego stażysty/praktykanta lub też dla grupy stażystów/praktykantów odbywających staż/praktykę w tym samym terminie

Pracodawca ma 60 dni na złożenie dokumentów do rozliczenia stażu.
Po tym terminie ubieganie się o zwrot kosztów nie jest możliwe.

Dokumenty należy składać w:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Sekcja Programów Zewnętrznych
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
tel. 12 617 88 62
tel. kom. 726 206 032