Komunikat Dyrektora OKE Kraków o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminów maturalnych

Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: z dysleksją, z dysgrafią, z dysortografią, z dyskalkulią (posiadający opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej)

Możliwe sposoby dostosowania: Część pisemna

1. Pisanie pracy na komputerze.
Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny odpowiedzi do zadań w arkuszu egzaminacyjnym oraz gdy w toku edukacji zdający został wdrożony do takiej formy pracy.

2. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się:

a) z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym – w przypadku opinii o dysleksji lub dysortografii

b) z matematyki na poziomie podstawowym – w przypadku opinii o dyskalkulii lub dysleksji (jeżeli w opinii o dysleksji wskazane są również problemy z zapisem matematycznym)

c) z języków obcych nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego na poziomie, odpowiednio, podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym – w przypadku opinii o dysleksji.

Zdający z chorobami przewlekłymi
Podstawa uprawnienia: Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 
Możliwe sposoby dostosowania: Część ustna

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
W przypadku zdających ze stwierdzoną cukrzycą korzystających z pompy insulinowej dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający przekazuje telefon przewodniczącemu zespołu przedmiotowego, który upewnia się, że sygnały przychodzące są wyłączone i umieszcza telefon na stole, przy którym pracuje ZP. Zdający sygnalizuje konieczność skorzystania z telefonu.

3.
A. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego nie więcej niż o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi i/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym).
B. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 minut.

Ważne!!!
Dostosowanie A lub B możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji szkolnej zdający korzystał z takiego sposobu wyrównania szans edukacyjnych w związku ze stanem zdrowia i fakt ten jest
udokumentowany.

Możliwe sposoby dostosowania: Część pisemna
 
1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.
2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
W przypadku zdających ze stwierdzoną cukrzycą korzystających z pompy insulinowej dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. W takim przypadku zdający może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali
albo – jeżeli przystępuje do egzaminu w sali z innymi zdającymi – maturzysta nie losuje numeru stolika, przy którym pracuje podczas egzaminu; przewodniczący zespołu nadzorującego wskazuje stolik możliwie najbliżej stanowiska zespołu nadzorującego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający przekazuje telefon przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który upewnia się, że sygnały przychodzące są wyłączone i umieszcza telefon na stole, przy którym pracuje ZN. Zdający sygnalizuje konieczność skorzystania z telefonu przez podniesienie ręki.

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu nie więcej niż o 30 minut; dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb.

Ważne!!!
Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji szkolnej zdający korzystał z takiego sposobu wyrównania szans edukacyjnych w związku ze stanem zdrowia i fakt ten jest udokumentowany.
 
Pozostałe możliwości dostosowań zawarte są w załączonym komunikacie.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku.