I. Harmonogram działań wstępnych organizacyjno-prawnych we wrześniu 2023 roku:

1. Dyrektor ZSM nr 2 Zarządzeniem nr 4/2023/2024 z dnia 13 września 2023 roku zwołał posiedzenie Rady Pedagogicznej na 27 września 2023 r. w sprawie wniosku skierowanego do Rady Pedagogicznej o zgodę na podjęcie działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia.

2. W dniu 20 września 2023 roku Dyrektor ZSM nr 2 skierował wniosek do Rady Rodziców o zgodę na podjęcie działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia.

3. W dniu 21 września 2023 roku Rada Rodziców pod przewodnictwem pana Artura Szczęsnego zaakceptowała wniosek dyrektora i upoważniła dyrektora do wystąpienia w jej imieniu do Organu Prowadzącego i Kuratorium Oświaty. Rada Rodziców wydelegowała do Komisji Nadzorującej pana Artura Szczęsnego.

4. W dniu 27 września 2023 roku Rada Pedagogiczna zaakceptowała wniosek dyrektora o rozpoczęcie działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia i upoważniła dyrektora do wystąpienia w jej imieniu do Organu Prowadzącego i Kuratorium Oświaty.

5. W dniu 27 września 2023 roku Samorząd Uczniowski pod przewodnictwem Emilii Fundament zaakceptował wniosek dyrektora i upoważnił dyrektora do wystąpienia w jego imieniu do Organu Prowadzącego i Kuratorium Oświaty. Samorząd Uczniowski wydelegował do Komisji Nadzorującej Emilię Fundament.

6. W dniu 28 września 2023 r. Zarządzaniem nr 5/2023/2024 Dyrektor ZSM nr 2 powołał Komisję Koordynującą (Zespół Nadzorujący), Komisję Konkursową oraz Komisję Wyborczą.

7. W dniu 29 września 2023 r. Zarządzaniem nr 6/2023/2024 Dyrektor ZSM nr 2 wdrożył i zobowiązał do zapoznania się z Procedurą nadania Technikum nr 16 imienia. Ponadto skierował pisma informujące do Wydziału Edukacji UMK i Kuratorium Oświaty w Krakowie o rozpoczęciu działań zmierzających do nadania Technikum nr 16 imienia.

8. Cała procedura nadania Technikum nr 16 imienia - plik.

9. Harmonogram prac (fragment z procedury) - plik.

 

II. Harmonogram działań organizacyjno-prawnych w lutym/marcu 2024 roku:

1. 5 lutego 2024 r. odbyło się ogólnoszkolne referendum dotyczące wyboru kandydata na patrona. W wyniku tajnego głosowania kandydatem na patrona Technikum nr 16 został ks. dr Jan Kaczkowski.

2. 8 lutego 2024 r. Rada Pedagogiczna na podstawie uchwał i na wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podjęła uchwałę o zatwierdzeniu kandydata na patrona, skierowaniu wniosku o nadanie imienia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz wyznaczyła 11 czerwca 2024 r. dniem przeprowadzenia uroczystości nadania szkole imienia.

3. 9 lutego 2024 r. wniosek z uzasadnieniem wraz z odpowiednimi uchwałami został złożony w Wydziale Edukacji Miasta Krakowa.

4. Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 669/2024 z dnia 4 marca 2024 r. przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia Technikum nr 16 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie.

5. W dniu 19 marca 2024 r. Komisja Edukacji Miasta Krakowa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

6. W dniu 20 marca 2024 r. jednogłośnie Rada Miasta Krakowa zatwierdziła projekt uchwały o nadaniu Technikum nr 16 imienia ks. dr. Jana Kaczkowskiego.

komunikat 29.09