Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Zespól Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12

Adres do korespondencji:

Zespól Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12

telefon: 12 2667067, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.zsm2krakow.pl

Zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie przy al. Skrzyneckiego 12 na potrzeby Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn.” Krakowski Ośrodek Kariery”

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony wSTWiORB (zał.nr 6), przedmiarze (zał.nr5/1 i 5/2) i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Termin wykonania zamówienia: realizacja 60 dni od dnia podpisania umowy.
Rodzaj zamówienia dostawa / usługa / robota budowlana*
Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów

ustawy „Prawo zamówień publicznych".

Warunki udziału w postępowaniu(jeśli są wymagane)

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz wykaże ,że roboty będą prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane lub zawodowe.
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
posiada ubezpieczenie OC z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł

Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
Cena
Okres gwarancji
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Nr kryterium:
Wzór:
1
Cena
Liczba punktów = [(Cmin/Cof ) * 100 * Wc]
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cof - cena podana w badanej ofercie
- Wc - waga kryterium ceny 70%
2

Okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów = [(G of )/(G max) * 100 * Wg]
gdzie:
- G max - maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 60 miesięcy
- G of - podany w ofercie badanej
- Wg - waga kryterium okres udzielonej gwarancji 30%

Ocena łączna ={ [(Cmin/Cof ) * 100 * 70% ]+[(G of )/(G max) * 100 * 30%]}
Wszystkie wartości liczbowe będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku według

następujących zasad:
jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 0, 1, 2, 3 albo 4, to cyfra zostanie zaokrąglona w dół (zaokrąglenie z niedomiarem),
jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 5, 6, 7, 8, albo 9, to cyfra zostanie zaokrąglona w górę (zaokrąglenie z nadmiarem).

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy spełniającego wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami oraz we wzorze umowy.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Ocenie poddane będą jedynie oferty kompletne i nie odrzucone w toku postępowania.
Opis sposobu obliczania ceny/kosztu* brutto:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę/koszt* zamówienia.
Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną/kosztem* brutto (razem z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę/koszt oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płacone będzie Wykonawcy w formie ryczałtowej, obejmuje ono wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w przedmiarze robót
11. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty – oprócz oferty (jeśli są wymagane)
a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w wymaganym przedmiocie,
b. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS-u i US,( zał.nr 2a)
c. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w pkt. 7, ogłoszenia
d. wykaz robót wraz z potwierdzeniem ich prawidłowego wykonania,
e. kserokopia polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę.
f. Oświadczenie- załącznik nr 2
g. Oświadczenie- załącznik nr 3
h. Parafowany wzór umowy – zał.nr 4
i. Oświadczeni RODO- zał. nr 7

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Termin składania oferty nie później niż do 5 sierpnia 2022 do godz. 11.00
na adres zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 i/lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.
Załączniki:
Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Zał. nr 2 – oświadczenie
Zał. nr 2a – oświadczenie ZUS i US
Zał.nr 3 -oświadczenie dotyczące wykluczenia
Zał. nr 4 – wzór umowy
Zał. nr 5 – przedmiar robót
Zał. nr 6 - STWiORB
Zał.nr 7 – oświadczenie RODO
całośc plików do pobrania

protokół z wyboru oferty

informacja o zamiarze zawarcia umowy

informacja o udzieleniu zmówienia