Harmonogram zajęć - semestr pierwszy 

Harmonogram zajęć - semestr pierwszy aktualizacja 30.11.2023r. (do pobrania)

Harmonogram egzaminów - sesja zimowa 2023 (do pobrania)

Harmonogram egzaminów poprawkowych (do pobrania)

Harmonogram zajęć - semestr drugi 

Harmonogram zajęć - semestr drugi aktualizacja 03.04.2024r. (do pobrania)

Harmonogram egzaminów - kwiecień 2024 (do pobrania)

O Branżowej Szkole II stopnia nr 2

 • Branżowa szkoła II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.
 • Absolwenci szkoły branżowej II stopnia otrzymują takie samo świadectwo dojrzałości jak absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum.
 • Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
 • Absolwent tego typu szkoły będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech obowiązkowych przedmiotów, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Kształcimy w zawodach:

technik pojazdów samochodowychtechnik pojazdów samochodowych

 • symbol zawodu: 311513
 • symbol kwalifikacji: MOT.06
 • nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych
 • wymagania: ukończona jedna z kwalifikacji: M.12, M.18 lub ukończona jedna z kwalifikacji: MG.12, MG.18

technik usług fryzjerskichtechnik usług fryzjerskich

 • symbol zawodu: 514105
 • symbol kwalifikacji: FKR.03
 • nazwa kwalifikacji: Projektowanie i wykonywanie fryzur
 • wymagania: ukończona kwalifikacja wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21, A.19)

Forma kształcenia: zaoczna – przewidziana dla kształcenia słuchaczy (zajęcia zdalne w piątki późnym popołudniem oraz zajęcia w soboty i niedziele)

Nauka trwa cztery semestry.

Na pierwszy semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015–2020
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.